Slippery Elm Bark Powder Organic (1 oz.)

Slippery Elm Bark Powder Organic (1 oz.)

Regular price $ 2.96

Organic Slippery Elm Bark - Powder

Botanical Name: Ulmus fulva